DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ NHUẾ 2A
 
TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Chức vụ Đơn vị Năm vào biên chế Trình độ đào tạo Chuyên môn Nội dung
đào tạo
Ghi chú
1 Đoàn Thị Thu Trang 20/11/1983 Thư viện   TH Cổ Nhuế 2A 2010 Thư viện Tiếng Anh A1  
2 Cao Thùy Linh 25/12/1990 GV TH Cổ Nhuế 2A 2011 ĐH SP Tiểu học Tiếng Anh A2  
3 Phạm Thúy Hồng 12/11/1971 GV TH Cổ Nhuế 2A 1990 SP Tiểu học Tiếng Anh A2  
4 Đỗ Thị Hằng 22/9/1965 GV TH Cổ Nhuế 2A 1987 SP Tiểu học Tiếng Anh A2  
5 Lê Thị Minh Nguyệt 17/1/1981 GV TH Cổ Nhuế 2A 2009 ĐH SP Tiểu học Tiếng Anh A2  
6 Vũ Thị Chi 14/12/1991 GV TH Cổ Nhuế 2A 2014 SP Tiểu học Tiếng Anh A2  
7 Bùi Thị Hường  27/4/1968 GV TH Cổ Nhuế 2A 1987 SP Tiểu học Tiếng Anh A2  
8 Vũ Thị Lựa 15/9/1970 GV TH Cổ Nhuế 2A 1991 ĐH SP Tiểu học Tiếng Anh A2  
9 Hoàng Ngọc Dung 03/09/1990 GV TH Cổ Nhuế 2A 2011 SP Tiểu học Tiếng Anh A2  
10 Bùi Thị Nhiên 01/02/1975 GV TH Cổ Nhuế 2A 1995 ĐH SP Tiểu học Tiếng Anh A2  
11 Nguyễn Thị Bích Mai 01/02/1977 GV TH Cổ Nhuế 2A 1996 ĐH SP Tiểu học Tiếng Anh A2  
12 Hoàng Thị Thu Quyên 16/9/1973 GV TH Cổ Nhuế 2A 1993 SP Tiểu học Tiếng Anh A2  
13 Nguyễn Thị Huyền Trang 03/07/1991 GV TH Cổ Nhuế 2A 2013 ĐH SP Tiểu học Tiếng Anh A2  
14 Đỗ Kim Anh 01/05/1972 GV TH Cổ Nhuế 2A 1990 ĐH SP Tiểu học Tiếng Anh A2  
15 Nguyễn Thị Thanh Hải 27/9/1976 GV TH Cổ Nhuế 2A 2000 ĐH SP Tiểu học Tiếng Anh A2  
16 Nguyễn Thị Nhung  14/2/1990 GV TH Cổ Nhuế 2A 2016 SP Tiểu học Tiếng Anh A2  
17 Nguyễn Thị Nhung  29/3/1975 GV TH Cổ Nhuế 2A 2000 SP Âm nhạc Tiếng Anh A2  
18 Nguyễn Thị Tuyết Hằng 21/9/1981 GV TH Cổ Nhuế 2A 2009 SP Tin học Tiếng Anh A2  
19 Trần Ngọc Chính 26/6/1977 GV TH Cổ Nhuế 2A 2008 ĐH SP Thể dục Tiếng Anh A2  
20 Nguyễn Thị Mai 28/2/1973 Phó Hiệu trưởng TH Cổ Nhuế 2A 1991 ĐH SP Tiểu học Tin học cơ bản  
21 Nguyễn Thị Thanh Mai 14/3/1976 Phó Hiệu trưởng TH Cổ Nhuế 2A 1997 ĐH SP Tiểu học Tin học cơ bản  
22 Cao Thùy Linh 25/12/1990 GV TH Cổ Nhuế 2A 2011 ĐH SP Tiểu học Tin học cơ bản  
23 Phạm Thúy Hồng 12/11/1971 GV TH Cổ Nhuế 2A 1990 SP Tiểu học Tin học cơ bản  
24 Bùi Thị Hường  27/4/1968 GV TH Cổ Nhuế 2A 1987 SP Tiểu học Tin học cơ bản  
25 Vũ Thị Lựa 15/9/1970 GV TH Cổ Nhuế 2A 1991 ĐH SP Tiểu học Tin học cơ bản  
26 Hoàng Ngọc Dung 03/09/1990 GV TH Cổ Nhuế 2A 2011 SP Tiểu học Tin học cơ bản  
27 Bùi Thị Nhiên 01/02/1975 GV TH Cổ Nhuế 2A 1995 ĐH SP Tiểu học Tin học cơ bản  
28 Nguyễn Thị Bích Mai 01/02/1977 GV TH Cổ Nhuế 2A 1996 ĐH SP Tiểu học Tin học cơ bản  
29 Hoàng Thị Thu Quyên 16/9/1973 GV TH Cổ Nhuế 2A 1993 SP Tiểu học Tin học cơ bản  
30 Đỗ Kim Anh 01/05/1972 GV TH Cổ Nhuế 2A 1990 ĐH SP Tiểu học Tin học cơ bản  
31 Nguyễn Thị Nhung  29/3/1975 GV TH Cổ Nhuế 2A 2000 SP Âm nhạc Tin học cơ bản  
32 Ngô Thị Phượng 25/6/1974 GV TH Cổ Nhuế 2A 1996 ĐH SP Tiếng Anh Tin học cơ bản  
33 Bùi Thị Dịu 15/7/1979 GV TH Cổ Nhuế 2A 2012 ĐH SP Tiếng Anh Tin học cơ bản  
34 Trần Ngọc Chính 26/6/1977 GV TH Cổ Nhuế 2A 2008 ĐH SP Thể dục Tin học cơ bản  
35 Đoàn Thị Thu Trang 20/11/1983 Thư viện TH Cổ Nhuế 2A 2010 Thư viện Tin học cơ bản  
36 Nguyễn Thị Thành 11/02/1970 Hiệu trưởng TH Cổ Nhuế 2A 1990 ĐH SP Tiểu học QLNN  
37 Nguyễn Thị Mai 28/2/1973 Hiệu phó TH Cổ Nhuế 2A 1991 ĐH SP Tiểu học QLNN  
38 Nguyễn Thị Thanh Mai 14/3/1976 Hiệu phó TH Cổ Nhuế 2A 1997 ĐH SP Tiểu học QLNN  
39 Nguyễn Thị Thanh Hải 27/9/1976 GV   TH Cổ Nhuế 2A 2000 ĐH SP Tiểu học QLGD  
40 Phạm Thúy Hồng 12/11/1971 GV TH Cổ Nhuế 2A 1990 SP Tiểu học Hạng III  
41 Đỗ Thị Thúy Hà 10/10/1974 GV TH Cổ Nhuế 2A 1995 SP Tiểu học Hạng III  
42 Bùi Thị Hường  27/4/1968 GV TH Cổ Nhuế 2A 1987 SP Tiểu học Hạng III  
43 Vũ Thị Lựa 15/9/1970 GV TH Cổ Nhuế 2A 1991 ĐH SP Tiểu học Hạng II  
44 Đặng Thị Lanh 11/01/1965 GV TH Cổ Nhuế 2A 1986 ĐH SP Tiểu học Hạng II  
45 Bùi Thị Nhiên 01/02/1975 GV TH Cổ Nhuế 2A 1995 ĐH SP Tiểu học Hạng II  
46 Mai Thị Hạnh  20/10/1974 GV TH Cổ Nhuế 2A 1993 ĐH SP Tiểu học Hạng II  
47 Hoàng Thị Thu Quyên 16/9/1973 GV TH Cổ Nhuế 2A 1993 SP Tiểu học Hạng III  
48 Nguyễn Thị Huyền Trang 03/07/1991 GV TH Cổ Nhuế 2A 2013 ĐH SP Tiểu học Hạng III  
49 Đỗ Kim Anh 01/05/1972 GV TH Cổ Nhuế 2A 1990 ĐH SP Tiểu học Hạng II  
50 Đỗ Thị Hằng 22/9/1965 GV TH Cổ Nhuế 2A 1987 SP Tiểu học Hạng III  
51 Nguyễn Thị Thanh Hải 27/9/1976 GV TH Cổ Nhuế 2A 2000 ĐH SP Tiểu học Hạng II  
52 Nguyễn Thị Nhung  29/3/1975 GV TH Cổ Nhuế 2A 2000 SP Âm nhạc Hạng III  
53 Nguyễn Thị Nhung  14/2/1990 GV TH Cổ Nhuế 2A 2016 SP Tiểu học Hạng III  
54 Phạm Thị Kim Lân 22/10/1977 GV TH Cổ Nhuế 2A 2001 ĐH SP Tiểu học Hạng III  
55 Nguyễn Thị Bích Mai 01/02/1977 GV TH Cổ Nhuế 2A 1996 ĐH SP Tiểu học Hạng III  
56 Lê Thị Minh Nguyệt 17/1/1981 GV TH Cổ Nhuế 2A 2009 ĐH SP Tiểu học Hạng III  
57 Hoàng Ngọc Dung 03/09/1990 GV TH Cổ Nhuế 2A 2011 SP Tiểu học Hạng III  
58 Nguyễn Thùy Dương 12/06/1991 GV TH Cổ Nhuế 2A 2014 ĐH SP Tiểu học Hạng III  
59 Chu Thị Thu Hiền 03/11/1977 GV TH Cổ Nhuế 2A 2009 ĐH SP Tiểu học Hạng III  
60 Đoàn Thị Bích Đào 23/6/1971 GV TH Cổ Nhuế 2A 2008 ĐH SP Tiểu học Hạng III  
61 Nguyễn Thị Hồng 09/08/1992 GV TH Cổ Nhuế 2A 2014 SP Tiểu học Hạng III  
62 Cao Thùy Linh 25/12/1990 GV TH Cổ Nhuế 2A 2011 ĐH SP Tiểu học Hạng III  
63 Nguyễn Thị Thu Huyền 10/03/1973 GV TH Cổ Nhuế 2A 2009 ĐH SP Tiểu học Hạng III  
64 Trần Ngọc Chính 26/6/1977 GV TH Cổ Nhuế 2A 2008 ĐH SP Thể dục Hạng III  
65 Nguyễn Thu Hạnh 10/12/1990 GV TH Cổ Nhuế 2A 2012 SP Thể dục Hạng III  
66 Nguyễn Thị Mai Loan 25/9/1977 GV TH Cổ Nhuế 2A 2008 SP Mĩ thuật Hạng III  
67 Ngô Thị Phượng 25/6/1974 GV TH Cổ Nhuế 2A 1996 ĐH SP Tiếng Anh Hạng III  
68 Bùi Thị Dịu 15/7/1979 GV TH Cổ Nhuế 2A 2012 ĐH SP Tiếng Anh Hạng III  
69 Nguyễn Thị Tuyết Hằng 21/9/1981 GV TH Cổ Nhuế 2A 2009 SP Tin học Hạng III  
70 Vũ Thị Chi 14/12/1991 GV TH Cổ Nhuế 2A 2014 SP Tiểu học Hạng III  
          Bắc Từ Liêm, ngày     tháng     năm 2019
           HIỆU TRƯỞNGNguyễn Thị Thành