Từ 20/09/2021 đến 26/09/2021

Thời gian Họ và tên Nội dung công tác Địa điểm
Không có lịch công tác của tuần 3