Công điện khẩn số 15/CĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ngày 18/7/2021 V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước