Thông báo Vv thay đổi phương thức tuyển sinh trực tiếp vào lớp 1 năm học 2021-2022

Link ​​​​​đăng ký trực tiếp: https://forms.gle/jYsr1KEkQzv9SXpKA