Kế hoạch số 311/KH UBND ngày 17/8/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về việc quy định một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hường, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Kế hoạch số 311/KH UBND ngày 17/8/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về việc quy định một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hường, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm